نصب بنر مناسب سازی در سطح شهرستان فردوس در راستای آگاه سازی مردم و توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به معابر و اماکن عمومی جهت خدمات رسانی به معلولین و سالمندان.