صبح روز گذشته جلسه هم اندیشی مراکز مثبت زندگی با حضور کارشناسان حوزه های تخصصی و مدیران صاحب امتیاز کلینیک مددکاری در محل سالن اجتماعات بهزیستی برگزار گردید و در خصوص مسائل و راه اندازی مراکز مذکور بحث و تبادل نظر گردید.